Chladenie bez klimatizácie

Naša zodpovednosť voči životnému prostrediu

Kľúčovým problémom našej doby  je, ako sa vyrovnať s našim vplyvom na životné prostredie, spôsobmi jeho ochrany a uchovaním hodnôt pre budúce generácie. Naše prostredie je veľmi silne ovplyvnené činnosťou ľudí a to zatiaľ veľmi negatívne. Život v harmónii s prírodou je aj pri našom spôsobe života možný. Musíme však radikálne zmeniť naše vzorce spotreby a rastúci dopyt po energiách pre naše pohodlie a bezpečnosť.

Udržiavanie tepelnej pohody v našich obytných a spoločenských priestoroch má významný vplyv na potrebu primárnej energie (je to cca. 40% celkovej potreby primárnej energie). Pre zabezpečenie kvality života a trvalo udržateľného rozvoja, je dôležité nájsť spôsoby, ako maximalizovať obnoviteľné zdroje energie a minimalizovať spotrebu fosílnych palív.

Možné východiská pre vykurovanie a klimatizáciu

Možnosti úspor pri aplikácii klasických statických systémoch vykurovania a klimatizácie budov obmedzené. Dnes sa musíme snažiť optimálne využiť danosti priestorov a udržiavať potrebu energie na čo najnižších úrovniach a to s ohľadom na požadovanú tepelnú pohodu, komfort a užívateľskú prívetivosť.

Možnosti systému PYD Thermosysteme otvára nové, neobmedzené možnosti pre dosahovanie tohto cieľa. Hliníkový termoplech v tvare inverzných pyramíd umožňuje bezprecedentný bezprostredný kontakt s povrchom, ktorý sa podieľa na odovzdávaní tepla, či už pri vykurovaní, alebo pri chladení. Jedinečný, patentovo chránený dizajn odovzdávacej plochy umožňuje najvyššie účinnosti prenosu tepla, zníženie mernej hmotnosti systému a vodného objemu.

To všetko umožňuje vysoký stupeň regulácie teploty v miestnosti podľa požiadaviek užívateľa. Sálavý spôsob prenosu tepla zároveň fyziologicky najlepšie vyhovuje požiadavkám živých organizmov. Preto ho vnímajú ako veľmi príjemné.

Popis činnosti

Prvky systému PYD Thermosysteme sú inštalované blízko k povrchu a sú inštalované do podláh, stien a stropov miestností. Okruhy sú z potrubia dimenzie 20x2,0 mm a sú ukladané v štandardných rozstupoch 280 mm. Samotné potrubie ohrieva, alebo ochladzuje špeciálny patentovo chránený pyramídovo profilovaný termoplech. Tento poskytuje vysokú tepelnú vodivosť a veľmi homogénne rozloženie teplôt po povrchu. Tvarovanie termoplechu pri mokrých systémoch, do poterov a omietok, umožňuje znížiť potrebu stavebného materiálu o cca. 10%. To tiež umožňuje skrátiť reakčné časy systému.

Pri podlahovom vykurovaní sa potom odovzdávanie tepla uskutočňuje v pomere: 60% sálavá zložka a 40% konvekcia. Pri stenovom vykurovaní je podiel sálavej zložky až 70%.

Vykurovanie

Pri vykurovaní sú pracovné teploty vykurovacej vody v rozsahu 25-35°C. Pri podlahovom vykurovaní je nutné dodržať podmienky normy DIN EN 1264. Max. teploty povrchovej teploty podlahy nemajú prekračovať 29°C v obytných priestoroch a 33°C v kúpeľniach.

Princípom systému PYD Thermosysteme je to, že teploty vykurovaných povrchov neprekračujú o viac než 2-4°C teplotu vzduchu v miestnosti. Pri stenovom a stropnom vykurovaní nie sú podobné obmedzenia povrchových teplôt, napriek tomu sa snažíme neprekračovať fyziologicky prijateľnú teplotu povrchu stien a stropom a to 35°C.

Chladenie

Veľká odovzdávacia plocha tepla (plochu povrchu rúrky zväčšuje až o 280%) umožňujú vysoký inštalovaný výkon na 1 m2. Prínosom je najmä prenos veľkého množstva energie bez pocitu prievanu a hluku v porovnaní s klasickými klimatizačnými systémami. Merný výpočtový chladiaci výkon je cca. 60 W/m2. Pri aplikácii správnej regulácie je ho však možné zvýšiť až na 90 W/m2 (snímače rosenia potrubia a pod.).

Pre veľkoplošné chladenie je možné využiť stropné konštrukcie, ale dnes čoraz častejšie aj stenové a podlahové konštrukcie.

Kondenzácia vodných pár na povrchoch

Aby sa predišlo nebezpečenstvu kondenzácie vodných pár na jednotlivých komponentoch systému chladenia, popr. stavebných konštrukciách je nutné splniť niekoľko podmienok. Okrem dostatočného vetrania za účelom zníženia relatívnej vlhkosti vzduchu je to najmä správna voľba regulačného systému. S jeho pomocou vieme využiť potenciál plošného chladenia na maximum.

Snímače rosného bodu na povrchu, alebo vo vzduchu umožňujú odstavenie jednotlivých okruhov chladenia, alebo zdroj chladu. Môžu však slúžiť aj pre reguláciu teploty vody v systéme chladenia tak, aby bola teplota povrchov nad úrovňou rosného bodu.

V občianskych stavbách sú systémy chladenia často kombinované z núteným vetraním a tak je relatívna vlhkosť udržiavaná pod 50%, čo napomáha inštalácii veľkoplošného chladenia. Podobne aj v rodinných domoch systém rekuperačného vetrania plní, okrem iného, podobný účel.

Nakoľko systém PYD Thermosysteme zabezpečí  potrebné dochladenie priestoru, môžu byť prietoky vzduchu na strane núteného vetrania primerane znížené. Tým sú šetrené investičné aj prevádzkové náklady.

Oblasť použitia

Systémy PYD Thermosysteme sa používajú tam, kde užívateľ očakáva vysokú úroveň komfortu, pohodlia a jednoduchosť použitia. Moderný vykurovací/chladiaci systém spĺňa požiadavky na zdravú vnútornú klímu bez prievanu a príliš vysoké alebo príliš nízke pocitové teploty.

Okrem toho sa systém vyznačuje prijateľnými investičnými a veľmi nízkymi prevádzkovými nákladmi. Vďaka svojej univerzálnosti sú vhodné pre novostavby ale aj rekonštrukcie. Konštrukčne sa dajú inštalovať či už v obytnej ale aj komerčnej sfére. Vhodnosť a inštaláciu je nutné ponechať na projektanta stavby a systému TZB.

Veľkou výhodou systému PYD Thermosysteme je jeho kombinované využitie na vykurovanie aj chladenie.

Optimálna tepelná pohoda pri vykurovaní

Systémy PYD Thermosysteme vďaka svojmu vysokému výkonu a homogénnemu rozloženiu teplôt povrchov zabezpečujú optimálne pocitové teploty interiéru. Vysoká regulačná schopnosť a nízky objem vody k tomu rovnako účinne prispievajú. Veľmi nízke prevádzkové teploty vody (prakticky prevažne do 30°C) znamenajú aj takmer optimálny teplotný gradient po výške miestnosti, ale aj úsporu prevádzkových nákladov. Zníženie teploty vody o cca. 1°C znamená cca. 6% úspory na prevádzkových nákladoch.

Obrázok znázorňuje priebeh teplôt po výške miestností pri: ideálnom vykurovaní – podlahovom vykurovaní – stropnom vykurovaní – radiátorovom vykurovaní.

Optimálna tepelná pohoda pri chladení

Systémy PYD Thermosysteme pracujú bez prievanu a veľmi ticho. Preto sa plošné systémy chladenia tiež nazývajú "tiché chladenie". Výmena energie sálaním zodpovedá prírodným podmienkam a je vnímaná ako veľmi príjemná. Užívateľ vníma chladené plochy aj pri relatívne vysokých teplotách vzduchu ako veľmi príjemné, ako ukazuje graf nižšie. Okrem toho, tieto povrchy majú homogénne teploty, bez veľkých skokových zmien teploty.

Vylúčené sú aj „prieky“ pracovníkov o miesta s vyššou, či nižšou teplotou (prúdením vzduchu) v rámci miestnosti pri konvekčných systémoch.

Zdravie a pohoda

Pri PYD-Thermosysteme  hovoria výhody sami za seba. Nízka úroveň vírenia prachu vďaka nižšej konvekcii vzduchu, horšie podmienky pre tvorbu plesní (chladenie bez kondenzácie). Chladenie pri nútenom vetraní znamená veľké objemové prietoky vzduchu. Okrem prúdenia vzduchu je nevýhodou aj hluk, nerovnomernejšie rozloženie teplôt v miestnosti, ale často aj absentujúca údržba vzduchovodov, čo ma za následok šírenie mikroorganizmov a pod.

Individuálne a pružne ovládateľné

Každá zóna môže byť ovládaná cez priestorové termostaty. Zmena nastavenia vedie v krátkom čase k zmene pocitovej teploty interiéru. 

Neviditeľná technika pri maximálnej flexibilite

PYD Thermosysteme môže byť plne integrovaný do stien a stropov a nie je viditeľný, na rozdiel od konvenčných vykurovacích/chladiacich zariadení, ako sú napríklad radiátory alebo klimatizačné jednotky. V prípade inštalácie do omietok napomáha homogénne rozloženie teplôt vyhnúť sa neželaným nepravidelným zmenám farieb omietok.

Užívateľsky prívetivý

Veľký rozstup potrubia vo vzdialenostiach 280 mm a inštalácia podľa kladačských výkresov umožňuje minimalizovať prípadné mechanické poškodenia rozvodu napr. vŕtaním. Prípadné poškodenia je možné ľahko opraviť pomocou lisovacích tvaroviek. Aj pri suchých systémoch je termoplech spevňujúcim prvkom a prípadné kotvenie cez neho stabilnejšie. Aj samotná montáž systému je pomerne jednoduchá.

Rýchla a bezpečná inštalácia

Nízka hmotnosť systému PYD Thermosysteme (vrátane vody max. 2370 g/m²) si nevyžaduje žiadne neštandardné spôsoby inštalácie. Zabudovanie systému je rýchle a využíva ucelený systém vzájomne zladených komponentov. 

Úspora nákladov

Investičné náklady zvyčajne nie sú vyššie ako u konvenčného vykurovania alebo klimatizácie. Napríklad, v dobre izolovaných budovách PYD Thermosysteme možno použiť aj pre vykurovanie a chladenie. Použitie jedného systému aj pre vykurovanie a chladenie umožňuje ďalšie zníženie investičných nákladov.

Prevádzkové náklady veľkoplošných systémov v kombinácii s modernými zdrojmi tepla a chladu znamenajú až 40%-né úspory prevádzkových nákladov.

Systémy PYD Thermosysteme sú bezúdržbové, s veľmi dlhou životnosťou a vyznačujú sa veľmi nízkymi tlakovými stratami okruhov (t. z. zníženie spotreby energie čerpacej práce obehových čerpadiel).