Okrem výhradného zastúpenia firmy mi-Heiztechnik GmbH, ktorá je výrobcom patentovo chráneného systému PYD Thermosysteme pre veľkoplošné vykurovanie a chladenie sme aj projekčnou firmou, v rámci ktorej poskytujeme nasledovné služby:
 
- projekčná činnosť v oblasti projektovania pozemných stavieb, s dôrazom najmä na technické zariadenia budov (vykurovanie a chladenie, zdroje tepla a chladu, odborný návrh a simiulácia činnosti tepelných čerpadiel a solárnych systémov, hydraulické a termodynamické vyvažovanie vykurovacích systémov a rozvodov teplej úžitkovej vody atď.). Firma H-AC Projekt s.r.o. je členom Slovenskej komory stavebných inžinierov ako právnická osoba.
 
- termovízne merania stavieb a systémov vykurovania a chladenia,
 
- vypracovávame energetické certifikáty stavieb,
 
- vypracovávame energetické audity stavieb,
 
- zabezpečujeme dodávku a montáž systémov vykurovania a chladenia, avšak vždy len prostedníctvom našich partnerov, pričom vykonávame technický alebo autorský dozor nad zhotovením diela,
 
- obchodná činnosť v oblasti vykurovania a chladenia, za účelom poskytovania komplexných služieb našim zákazníkom.
 
 
V rámci sortimentu PYD Thermosysteme sme výhradne techickým a obchodným zastúpením pre oblasť Slovenskej republiky. Pre produkty PYD Thermosysteme poskytujeme plnú podporu projektantom a projekčným firmám, ako aj architektom a inžinierom pozemných stavieb. Pre montážne firmy poskytujeme potrebné podklady, zabezpečujeme školenia a dohľad nad zhotovením diela. Overeným a zaškoleným projektantom a montážnym firmám vystavujeme vlastné certifikáty kvality, ako dôkaz kvality prác a dodržiavania technologických postupov výrobcu systému. Pre oblasť produktov PYD Thermosysteme je firma H-AC Projekt s.r.o., na základe vlastného etického kódexu, voči ostatným projektantom a montážnym firmám spolupracujúcim PARTNEROM, nikdy nie trhovým konkurentom.