PYD-ALU® Plošné vykurovanie a chladenie odpovedá požiadavkám normy DIN 1264, ako aj požiarnej odolnosti - podľa DIN 4102-B 2, popr. triede E podľa DIN EN 13501-1 - a je v súlade so stavebným poriadkom C - č. 3.11.  Systémy plošného vykurovania a chladenia sú podľa Nemeckého inštitútu pre stavebnú techniku DIBT (Deutsches Institut für Bautechnik kurz „DIBT“), v súlade s národnými predpismi vedené ako „iné stavebné výrobky“.
 
Ako príklady „iných stavebných výrobkov“ sú stavebné výrobky v oblasti TZB, ku ktorým sa vzťahuje skoro 5000 noriem a iných všeobecne uznávaných technických pravidiel.
 
S použitím systémov PYD-ALU® bolo až do súčasnosti inštalovaných cca. 800.000 m² vykurovacej plochy.
Systém PYD-ALU® Plošné vykurovanie/chladenie je spomínaný už v druhom vydaní knihy z roku 1979 pod názvom „Teplovodné podlahové vykurovanie“ z nakladateľstva C.F. Müller Karlsruhe.
 
Od 01.07.2013 plný rozsah európskych predpisov o stavebných výrobkoch, tu: Nariadenie EU 305/2011, platí podľa prílohy IV pre také produkty, pre ktoré su v platnosti harmonizované európske normy, alebo technické posúdenia (predtým technické osvedčenia) a preto musia mať označenie CE. Pre takéto stavebné výrobky je podľa hEN normy od 01.07.2013, podľa prílohy III požadované vyhlásenie o parametroch.
Tento predpis platí pre nami ponúkané produkty, ako je EPS tepelná a kročajová izolácia a PUR tepelná izolácia. Pre tieto produkty máme vystavené vyhlásenia o parametroch. 
 
Podľa našich súčasných znalostí, nie sú nižšie uvedené výrobky uvádzané v žiadnych harmonizovaných európskych normách:  
Systémové rúrky z PE-RT, PE-Xc, PE-RT/AL/PE-RT, ako aj vlnité ochranné rúrky
Dilatácie z PE, krycie fólie, skladané fólie
Uchytenie a upevnenie, príslušenstvo z PE, PS a PP
Rohože do poterov a prísady do poterov
Skrinky rozdeľovačov a technika rozdeľovačov
Regulačné stanice, regulačné armatúry, ako aj elektronická a elekrická regulácia
Spojovacia technika vykurovania a zdravotechniky z našeho programu
Ručné náradie, skladovacie kufríky, baliaci materiál
 
Vyhlásenie o parametroch, CE-certifikáty alebo podobné nie sú pre tieto výrobky, alebo skupiny výrobkov nevyhnutné. Výrobca ich môže uvádzať na trh bez vyhlásenia o parametroch a označenia CE.
 
Z pohľadu inštalácie v SR ide podľa Vyhl. MDVRR č. 162/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov, o stavebné výrobky, ktoré boli vyrobené a uvedené na trh v niektorom členskom štáte EÚ a požiadavky posudzovania sa na nich neuplatnia. Uplatňuje sa zásada tzv. vzájomného uznávania.
 
 
Popis certifikátov:
DIN CERTO - pe stanovenie parametrov systémov plošného vykurovania a chladenia
SKZ - pre bezpečnostné požiadavky výrobkov z plastu (potrubie)
KIWA - európske technické osvedčenie ETA 05/0042
BVF - členstvo v Spolkovom zväze BVF pre plošné vykurovania a chladenie
Vyhlásenie o parametroch - pre tepelné a kročajové izolácie z EPS a PUR
 

 

DIN Geprüft 7F417 - F
DIN Geprüft 7F401 - F
SKZ A652
ETA 05/0042
Členstvo v Spolkovom zväze BVF pre plošné vykurovanie a chladenie
Vyhlásenie o parametroch - Systémová doska PYD-F152
Vyhlásenie o parametroch - Systémová doska PYD-F202-5 kPa